Algemene voorwaarden en afspraken: Van der Roest Rijopleidingen

Afspraken maken

Voor alle te maken afspraken tussen de cursist en rijschool (Van der Roest Rijopleidingen) geldt dat deze persoonlijk worden gemaakt, mondeling dan wel telefonisch / app of via de mail.

Dit wil zeggen, voor of na een les met de instructeur van (Van der Roest Rijopleidingen) dan wel telefonisch met een instructeur van (Van der Roest Rijopleidingen).

In alle andere gevallen is de afspraak niet rechtsgeldig en word deze niet opgenomen in ons systeem.

Afwezigheid van de cursist

Wanneer de cursist zich op de afgesproken dag en tijdstip niet op de afgesproken ophaal plaats bevind, zal onze instructeur maximaal 15 minuten op hem of haar wachten.

Als na deze wachttijd de cursist nog niet is verschenen, zal de instructeur zijn weg vervolgen en word de geplande les bij de cursist volledig in rekening gebracht.

Betaling

Van der Roest Rijopleidingen werkt alleen met losse lessen, en niet met pakketten. De rijlessen kunnen na afloop van de rijles contant of via tikkie betaald worden. Voor een examen of een E achter B rijopleiding kan een factuur gemaakt worden.

Uitstellen (annuleren) van een les door, Van der Roest Rijopleidingen

Van der Roest Rijopleidingen, behoudt ten allen tijden het recht om bij onvoorziene omstandigheden zoals:

 • Overmacht.
 • Slechte, onveilige weersomstandigheden.
 • Geplande examens die door uitval van de instructeur in kwestie in gedrang komen.
 • Geplande lessen te cancelen en/of te verplaatsen naar een andere dag of tijdstip in overleg met de cursist.
 • Voor eventuele kosten die de cursist heeft gemaakt om de les te volgen kan (Van der Roest Rijopleidingen) in deze gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Uitstellen (annuleren) van een les door de cursist.
 • De cursist kan zijn of haar geplande les uitstellen (annuleren) mits hij of zij dit minimaal 48 uur (2 werkdagen) voor aanvang van de desbetreffende geplande les kenbaar maakt.
 • Aan zijn of haar rijinstructeur.
 • Het kenbaar maken van een annulering kan alleen mondeling / telefonisch aan de instructeur, dan wel telefonisch bij Van der Roest Rijopleidingen op nummer 06-50 28 52 05
 • Onder werkdagen verstaan wij:
 • “Alle dagen van de week met uitzondering van de zon en feestdagen”
 • Wanneer bij annulering niet aan de gestelde minimale termijn word voldaan, worden de kosten van de geplande les volledig aan de cursist doorberekend.

Toewijzing van een andere instructeur

Van der Roest Rijopleidingen kan als gevolg van: Overmacht, Ziekte, Vakantie van de instructeur,
geplande lessen/examens laten waarnemen door een plaats vervangende instructeur.

Wanneer dit onverhoopt bezwaren oplevert bij de cursist, kan hij of zij dit na de waargenomen les kenbaar maken bij Van der Roest Rijopleidingen op nummer 06-50 28 52 05

Eventueel kunnen geplande lessen dan worden uitgesteld totdat de desbetreffende instructeur weer beschikbaar is.

Vervangende auto

Als de lesauto voor onderhoud, of schade niet ingezet kan worden. Zal Van der Roest Rijopleidingen een passende lesauto inzetten. Zodat rijlessen en of examen wel doorgang kunnen hebben.

Examen

Een praktijk examen, word in overleg met de kandidaat gemaakt. Als de kandidaat akkoord gegeven heeft op de geplande datum en tijd, staat het examen vast. Bij de rijschool en het CBR, en kan dan niet meer geannuleerd worden. Alleen onder de voorwaarden die het CBR stelt onder annuleren. Zie hiervoor www.cbr.nl

Ook een E achter B rijopleiding word in overleg met de kandidaat vastgelegd. Deze datum kan niet meer verplaatst worden. De rijschool heeft het examen gereserveerd bij het CBR, alleen onder hun voorwaarden kan een examen en cursus geannuleerd worden.

Mocht een rijexamen niet door kunnen gaan, omdat de kandidaat op dat moment geen geldige legitimatie heeft. Worden de kosten van het volledige examen in rekening gebracht. En zal er een nieuw examen aangevraagd worden, op kosten van de kandidaat.

Wanneer het CBR het examen cancelt

Wanneer het CBR vanwege slechte weersomstandigheden het examen cancelt, maar het wel verantwoord is een instructie les te rijden, kan Van der Roest Rijopleidingen besluiten het examen om te zetten in een praktijkles.

De kosten voor deze praktijkles zullen in dat geval worden verrekend met de kosten voor inhuur van het voertuig voor het examen.

Eigen risico en vrijwaring

leerlingen die instructie krijgen, nemen geheel voor eigen risico deel aan het verkeer op de openbare weg.
Van der Roest Rijopleidingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en of letsel die kan ontstaan tijdens de uitvoering van een praktijk les.

Wel vrijwaart Van der Roest Rijopleidingen zijn cursisten voor aanspraken van derden als gevolg van een botsing, over of aanrijding tijdens de praktijk lessen op de openbare weg, alsmede tijdens het daaruit voortvloeiende onderzoek. Uitzondering op bovenstaande geldt, voor alle gevallen waarin kan worden aangetoond, dat deze het gevolg zijn van:

 • Grove schuld van de cursist.
 • Het gebruik van alcohol/ drugs door de cursist.
 • Het gebruik van verdovende middelen door de cursist, tevens het gebruik van medicatie of andere middelen door de cursist, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • Geleden lichamelijke of materiële schade van de cursist, die niet kan worden verhaald op derden, kan eveneens niet worden verhaald op Van der Roest Rijopleidingen.

Klachten

Een cursist die klachten heeft met betrekking tot:

 • De overeenkomst,
 • De opleiding,
 • De aangeboden diensten van, Van der Roest Rijopleidingen of de instructeur,
  word in eerste instantie verzocht dit, ter plekke aan alle betrokkenen kenbaar te maken ten einde de betrokkenen, in de gelegenheid te stellen per direct iets aan deze klachten te doen, om deze naar allen tevredenheid op te lossen.

Wanneer deze klachten niet ter plekke na allen tevredenheid kunnen worden opgelost, wordt de cursist in de gelegenheid gesteld deze klachten schriftelijk aan de directie voor te leggen.

De Directie van, Van der Roest Rijopleidingen
Herman van der Roest, Torensmalaan 20, 9301 CG, Roden, 06-50 28 52 05
Bij geen gehoor: Bas Janssen: 06 83 70 22 72